กิจกรรมแจกของบรรเทาทุกข์จากสถานะการน้ำท่วม บ้านโนนพันชาติ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น