ทีมช่างบริการ บริษัท เอเซีย ทราโฟ อีสาน จำกัด

บริการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน

  • บริการตรวจเช็คเพื่อประเมินการซ่อมบำรุง
  • บริการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันทำความสะอาดกวดอัดขันจุดต่อต่างๆ
  • บริการตรวจวัดค่าต่างๆยังอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ยอมรับหรือไม่

หาจุดที่เกิดความร้อนด้วยเทอร์โมสแกนเพื่อทำการแก้ไข

  • เพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายจากความร้อนที่เกิดขึ้น
  • เพื่อป้องกันอัคคีภัยจากเพลิงไหม้

บริการวิเคาระห์อาการชำรุดและซ่อมเพื่อนำกลับมาใช้

  • บริการวิเคราะห์อาการชำรุด
  • สามารถซ่อมในพื้นที่เพื่อประโยชน์ค่าขนส่ง
  • ทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบต่างๆมั่นใจในการนำกลับไปใช้